13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszenia informacji do CRBR

2020-07-08

13 lipca, upływa termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku. Podmioty wpisane do KRS później, do CRBR muszą zgłaszać się nie później niż ciągu siedmiu dni od dnia wpisu do KRS. 

KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY? 

Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby sprawujące kontrolę nad spółką w sposób pośredni lub bezpośredni. Za beneficjentów rzeczywistych uznaje się min:

 • osoby posiadające więcej niż 25% udziałów lub akcji w spółce będącej Klientem
 • osoby sprawujące faktyczną kontrolę nad spółką posiadającą więcej niż 25% udziałów lub akcji Klienta
 • osobę dysponującą więcej niż 25% liczby głosów w organie stanowiącym Klienta (np. zgromadzenie wspólników w przypadku sp. z o.o.) 
KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY?

Obowiązek zgłoszeniowy dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o.o. oraz większości spółek akcyjnych.

JAKIE INFORMACJE NALEŻY UJAWNIĆ W ZGŁOSZENIU?

W zgłoszeniu należy podać następujące dane identyfikacyjne spółki:

 • nazwę (firmę),
 • formę organizacyjną,
 • siedzibę,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP

Dane beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:  

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku braku numeru PESEL,
 • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. 
JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA? 

Zgodnie z przepisami zgłoszeń dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji zgłaszanego podmiotu, która obowiązana będzie do podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Obowiązek dokonywania zgłoszeń dotyczy także spółek w likwidacji, w związku z czym obejmuje on również likwidatorów umocowanych do działania w imieniu spółek. Zgłoszenia dokonywane będą nieodpłatnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

CZY SĄ KARY ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZGŁOSZENIA DO REJESTRU? 

Za niezgłoszenie w terminie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółki podlegają karze administracyjnej w wysokości do 1 000 000 zł.