Pożyczki płynnościowe dla średnich przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego

2020-05-13

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 24 kwietnia 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 64 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Pożyczka Płynnościowa POIR

 • Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki nie może przekraczać:
 • Dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za które dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo
 • Jeżeli Odbiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Odbiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 • Maksymalny okres spłaty: do 72 miesięcy.
 • Maksymalna karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki.
 • Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie makroregionu północno-zachodniego obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie i znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub będące nią zagrożone.
 • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.
 • Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
 • Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • Zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 • Brak innych opłat i prowizji.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.  

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir