Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej – najważniejsze zmiany

2020-04-20

W ostatni piątek, 17 kwietnia 2020 roku Prezydent podpisał tzw. Tarczę Antykryzysową 1.1  (lub 2.0 w zależności od stosowanej nomenklatury).

Co zmieniło się w stosunku do Tarczy z dnia 31 marca 2020 roku?

Rozszerzony został krąg przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z 3 miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS.

Dotychczas pomoc ta była dostępna dla samozatrudnionych oraz dla firm, które na 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń mniej niż 10 osób., obecnie rozwiązanie to będzie również dostępne dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, z tym zastrzeżeniem, że dla tej grupy podmiotów zwolnienie nie będzie całościowe – jak w przypadku mikrofirm, ale jedynie do wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Wskazano, że liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

Zwolnienie dotyczy obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Wymiar czasu pracy  

Dotychczas można było obniżyć wymiar czasu pracy sztywno o 20 % aby uzyskać dofinansowanie z FGŚP. Obecnie można obniżyć wymiar czasy pracy o maksymalnie 20 %, co daje pracodawcom więcej elastyczności w zależności od ich potrzeb.  

Dofinansowanie  

Dotychczas pracodawca objęty dofinansowaniem, musiał zagwarantować zatrudnienie pracowników na których uzyskał dofinansowania na okres uzyskanego dofinansowania x2. Skutkiem złamania tego zakazu była utrata otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami dla zaległości podatkowych, w odniesieniu oczywiście do zwalnianego pracownika. Obecnie okres ochronny trwa przez okres pozbierania dofinansowania. Dotychczas dofinansowanie przysługiwało od daty złożenia wniosku, a po nowelizacji od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.

Kolejne świadczenie postojowe

Będzie można starać się o wypłatę kolejnego świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia (w wysokości 2080 lub 1300 zł brutto), ale nie więcej niż trzykrotnie.

Zasady przyznawania świadczeń postojowych

Zmieniono zasady przyznawania świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne, przyznawanych po raz pierwszy – wcześniej obowiązywał warunek obowiązywania umowy zawartej przed 1 lutego.  Zlikwidowano limit przychodów w odniesieniu do przedsiębiorców, ubiegających się o postojowe dla samozatrudnionych.  

Zasady przyznawania mikropożyczek:
  • Zamiana obowiązku utrzymania zatrudnienia przez 3 m-ce na prowadzenie działalności przez 3 m-ce
  • Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Po zmianach pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Dodatkową zmianą jest rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.
Zawieszenie biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wprowadzone zostało rozwiązanie, które dla przedsiębiorców, u których stan niewypłacalności powstał z powodu koronawirusa, zawiesza bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na czas trwania stanu zagrożenie epidemiologicznego albo stanu epidemii.